Skip to main content
search
Kategorie

DualFuel CNG

Diesel+CNG v Německu bez mýta prodlouženo do 31.12.2023

Diesel-gas-CNG-Scania R450

Prodloužení platnosti osvobození od mýtného pro vozidla mimo jiné s duálním pohonem Nafta+CNG do 31. prosince 2023

BAG dieselgas CNG bez mýta

Od 1. ledna 2019 jsou nákladní vozidla provozovaná na zemní plyn osvobozena od mýtného. Výjimka původně platila dva roky do 31. prosince 2020. Nyní byla prodloužena do 31. prosince 2023.

Diesel CNG
Právní základ (článek 5 osmého zákona, kterým se mění federální zákon o silnicích a mění další předpisy) vstoupil v platnost dne 4. července 2020. Zákonodárce v souvislosti s osvobozením od mýtného objasňuje, že vozidla musí být nadále provozována hlavně se zemním plynem, aby byla osvobozena od mýtného .

Předpoklady pro osvobození od mýtného by zde měly být stručně nastíněny při příležitosti prodloužení osvobození od mýtného:

pohon musí být proveden zcela nebo alespoň převážně s CNG (stlačený zemní plyn) nebo NG (zemní plyn) nebo LNG (zkapalněný zemní plyn). Pohon s LPG (zkapalněný ropný plyn) není osvobozen. Převaha pohonu se zemním plynem musí být na vyžádání prokázána pomocí vhodných dokladů.

Kromě toho musí být pohon s CNG nebo NG nebo LNG zapsán do technického průkazu vozidla v části P.3 včetně doložení technické dokumentace plynové instalace ve vozidle. Důležité jsou zejména doklady k plynovým nádržím pro ověření jejich počtu a objemu a dále montážní protokol vystavený oprávněnou odbornou firmou.

Kromě výše uvedených požadavků musí mít motorové vozidlo jednu nebo více nádrží na zemní plyn s následující minimální kapacitou:

• CNG: nejméně 300 litrů nebo 50 kg;
• LNG: nejméně 300 litrů nebo 115 kg;
• NG: nejméně 300 litrů.

Pokud je tento minimální objem nádrže prokázán, platí předpoklad – který může BAG v jednotlivých případech rozporovat -, že v běžném provozu vozidla převládá podíl zemního plynu. Pokud nebude splněna podmínka velikostí nádrží  nebudou bivalentní vozidla na zemní plyn rovněž registrována u provozovatele mýtného systému Toll Collect v seznamu vozidel bez mýtného (tzv. „Whitelist“). Registrace platí maximálně 2 roky. Poté je možné ji prodloužit, pokud podmínky zůstanou nezměněny, nejpozději však do 31. prosince 2023.

Cílem dočasného osvobození vozidel poháněných zemním plynem od mýtného je snížit škody na životním prostředí způsobené emisemi. Legislativa může dosáhnout svých cílů, pouze pokud je použití nafty ve vozidlech na zemní plyn s  dieselovými motory výrazně sníženo.

Na vozidla, která nesplňují výše uvedený požadavek, se nevztahuje výjimka z mýtného.

Každý, kdo neplatí mýtné úmyslně nebo z nedbalosti, se dopustí správního deliktu, který může být potrestán pokutou.

Osvobození od mýta na německých dálnicích – aktualizace k 1.10.2019 (prodlouženo do 31.12.2023)

Osvobození od placení mýta na německých dálnicích bylo prodlouženo do 31.12.2023 za nezměněných podmínek!

Nákladní vozidla nad 7,5t s duálním pohonem NM+CNG neplatí mýto další tři roky!

Od 1. ledna 2019 jsou vozidla na zemní plyn na německých dálnicích osvobozena od mýtného za nákladní vozidla nad 7,5t. Platí pro pohony na čistě zemní plyn CNG, nebo LNG a platí také pro tzv. duální, nebo bivalentní, či duplexní pohony nafta+CNG, nebo nafta+LNG  známé také jako „Dieselgas“. Výjimka platí do 31. prosince 2020. Po tomto datu se počítá s tím, že tyto pohony budou platit zvýhodněné mýtné oproti konvenčním motorům na naftu.

Od počátku roku proběhlo několik vice, či méně zásadních aktualizací podmínek pro schválení vozidla s duálním pohonem NM+CNG nebo LNG pro osvobození od mýta ne německých dálnicích.

Změny v podstatě reagují na obcházení poměrně jednoduchých podmínek, které musí vozidlo splňovat, aby mohlo být v kategorii osvobozených vozidel.

Od 1.října 2019 platí poslední aktualizace podmínek pro zaregistrování vozidla na tzv. bílou listinu (vozidla osvobozená od placení mýta). Podle našich informací z Německa by tato úprava měla být již definitivní.

Jaké jsou tedy platné podmínky pro registraci vozidla na „bílou listinu“ u Toll Collect od 1.10.2019?

 • Vozidlo musí být osazeno nádržemi CNG v celkovém minimálním objemu 300l. Pokud je vybaveno nádrží na LNG, musí být tato nádrž minimálně na 115kg kapalného zemního plynu.
 • V technickém průkazu vozidla musí být v kolonce P3 technického průkazu uvedeno palivo NM+CNG , případně LNG
 • Pro registraci v systému Toll Collect je nutné doložit fakturu za montáž duálního systému odbornou firmou, montážní protokol v německém jazyce s výpisem homologovaných součástí plynové sestavy a hlavně s výpisem nádrží CNG s výrobními čísly a uvedenými objemy. V konečném součtu musí mít nádrže CNG objem minimálně 300l vodního objemu.
 • Součástí dokumentace přestavby musí být také prohlášení montážní firmy, že duální systém je nastaven tak, že při jízdě převažuje plynné palivo nad motorovou naftou.
 • Poměr paliv tedy musí být minimálně 51% CNG a 49% NM. Tyto dokumenty musí být v německém jazyce. Je také doporučováno vozit tyto dokumenty ve vozidle kvůli případné kontrole. Lze tím předejít zbytečnému dohadování.
 • Zaregistrování vozidla resp. vyřízení žádosti trvá cca jeden kalendářní měsíc. Pokud je registrace vozidla schválena, lze dokonce požádat o vrácení již zaplaceného mýta za předmětné vozidlo v období od podání žádosti do její vyřízení.
  Aktuálně máme informace, že jakmile Toll Collect obdrží žádost o zaregistrování „osvobozeného “ vozidla a zkontroluje její formální správnost, přestane od data podání žádosti strhávat platby za mýto takového vozidla. Není tedy nutné čekat měsíc, než dojde k úplnému zápisu vozidla.

Jaká tedy může být úspora při jízdě po německé dálnici na duální pohon Diesel + CNG?

Úspora na mýtném po německé dálnici je asi

5,-Kč/km

Mýto se vztahuje na nákladní vozidla nad 7,5t
Konkrétní výši mýta za konkrétní vozidlo je
nutné upřesnit na stránkách
Toll Collect

Úspora nákladů na pohonné hmoty při

jízděnákladního vozidla v duálním

režimu v poměru paliv

45% nafta a 55% CNG 

1,- až 2,-Kč/km

Vyzkoušejte kalkulátor úspory

Mýto na německých dálnicích od 1.8.2019 pro vozidla s duálním pohonem Nafta+CNG

Mýto na německých dálnicích

Informace v tomto článku již nejsou aktuální, zde jsou podmínky pro jízdu bez mýta na německých dálnicích platné do konce roku 2023

Řada dopravních firem se zajímá o možnost jak využít příležitost neplatit na německých dálnicích mýto, které značně navyšuje jejich náklady na dopravu přes Německo.

Duální pohon vozidel s dieselovým motorem pracujícím v duálním režimu na naftu a CNG – spaluje naftu a CNG najednou.
To je právě jednou z variant alternativních pohonů, které jsou v podmínkách německého správce mýta firmy Toll Collect uvedeny v seznamu „osvobozených vozidel od placení mýta“ až do konce roku 2020.

Dieselgas CNG osvobozeno od mýta v Německu 2019
Diesel + CNG
Mýto na německých dálnicích

Aktualizace podmínek pro osvobození od povinnosti platit mýto za nákladní automobily na německých dálnicích platná od 1. srpna 2019

Správce pro výběr mýta na německých dálnicích, firma TOLL COLLECT vydal 2.8.2019 aktualizaci podmínek, za kterých je možné po německých dálnicích jezdit s nákladními automobily vybavenými duálním pohonem Diesel CNG bez placení mýta.

 1.  vozidlo musí jet v inkriminovaném úseku prokazatelně v režimu duálního spalování.
 2. po celou dobu jízdy po placeném úseku musí převažovat plynné (CNG, nebo LNG) palivo nad motorovou naftou.
  V praxi to znamená, že musíte mít na vozidle dostatečně velké nádrže CNG, aby bylo vozidlo schopné přejet potřebnou vzdálenost po placeném úseku v duálním režimu s poměrem paliv minimálně 49/51 NM/CNG. To klade zvýšené nároky na osazení vozidla dostatečnou kapacitou nádrží CNG.
 3. Při případné kontrole vozidla celními orgány na německých dálnicích mohou být požadovány tzv. podpůrné doklady o tom, že vozidlo plní požadované parametry.
  Jedná se především o zápis pohonu v TP a OTP vozidla.
  Dále celníci mohou požadovat věrohodné doložení plnění požadavku bodu 2 – spalování jednoznačně převažujícího množství plynu( CNG/LNG) nad motorovou naftou NM a to v celém úseku dálnice na které je vyžadováno placení mýtného.
  V praxi to znamená, že jednoduché systémy, které řada firem použila pro montáž do vozidel při přestavbě na duální pohon Diesel CNG z důvodu co nejnižší ceny, nemohou výše uvedenou podmínku splnit.

Mnoho dopravců se nechalo na počátku roku 2019 zlákat možností do jisté míry obejít podmínky pro osvobození od placení mýtného, které byly při vyhlášení mnohem jednodušší a v pravdě nepočítaly s „chytračením“ vynalézavých českých a hlavně polských dopravců.
Ve většině případů se totiž montovalo co nejlevnější zařízení, které nebylo dimenzováno na výkon motoru. K tomu se namontovala jedna malá nádrž CNG, která v lepším případě umožnila nájezd pouze několik desítek kilometrů v plnohodnotném duálním režimu 50/50. Ten se však z výše uvedených důvodů nedodržoval kvůli osazení slabým reduktorem a levnými plynovými vstřikovači nedostatečného výkonu a hlavně malé kapacity plynových nádrží.
V původním znění podmínek se totiž kontrolovalo pouze zda je zápis pohonu Diesel CNG v OTP vozidla, zda svítí přepínač v režimu „na plyn“ a zda je na vozidle nějaká nádrž CNG.
Bylo jen otázkou času, kdy německé úřady vyhodnotí výše popsané jako obcházení pravidel a provede nějakou korekci.

Náš systém pro duální pohony dieselů na CNG plní požadavky TOLL COLLECT pro jízdu bez mýta

Fuel Fusion Diesel CNG

Řídící jednotka Fuel Fusion má vlastní GPS modul a zaznamenává do paměti veškeré parametry trasy 

Modul online komunikace se sběrnicí CAN řízení motoru vozidla obstarává mj. záznam o spotřebě nafty (NM) a to jak kumulativně, tak online.

Řídící jednotka Fuel Fusion se všemi daty pracuje a ukládá do paměti současně se spotřebou plynu (CNG)

Díky tomu jsme schopni kdykoli vyčíst z paměti řídící jednotky plynu kdy, kde a jak vozidlo jelo.

Jednotka zaznamenává i v jakém režimu vozidlo jelo. Zda jelo na NM, nebo NM+CNG, kdy došlo např. k přepnutí. Zaznamená i jestli k přepnutí došlo automaticky protože došel plyn, nebo bylo přepnutí provedeno manuálně řidičem.

Uživatel je schopen prostřednictvím rozhraní USB a jednoduchým programem stáhnout log v určeném časovém rozsahu a ten potom zobrazit v tabulce.

Tato data jsou nezpochybnitelná a bez problému poslouží jako důkaz o plnění podmínek pro osvobození od mýtného při případné kontrole celními orgány na německé dálnici. 

Diesel na CNG v Německu bez mýta!

Dual Fuel diesel+CNG v Německu bez mýta

Duální pohon Diesel+CNG

Diesely v Německu na CNG bez mýta

Od 1. ledna 2019 platí v Německu nová pravidla pro placení mýta za užívání dálnic pro nákladní vozidla nad 7,5t. Došlo k poměrně výraznému zvýšení cen oproti loňskému roku, ale také se objevily úlevy a slevy pro vozidla, která používají k pohonu některou z podporovaných alternativ.

Od počátku letošního roku jsou od mýta na německých dálnicích osvobozena nákladní vozidla nad 7,5t, která jedou na elektrický pohon, nebo mají hybridní pohon, či jako palivo používají stlačený zemní plyn CNG, nebo LNG.

dual fuel cng
Diesel + CNG

Dieselgas na CNG v Německu také bez mýta

Tato úleva se také týká vozidel nad 7,5t, která mají dieselový motor, který je provozován v duálním režimu nafta+CNG, nebo nafta+LNG. Toto osvobození od mýta platí od 1.1.2019 do 31.12.2020 – tedy dva roky. Jinými slovy Dieselgas CNG v Německu nazývaný také Dual Fuel CNG & LNG je na dva roky osvobozen od placení mýta na všech německých dálnicích.

Duální pohon Diesel CNG je ekologický

Vozidla s duálním pohonem nafta/plyn ve variantě Diesel+CNG, nebo Diesel+LNG participují na výhodě čistého paliva. Zemní plyn je totiž nejčistší fosilní palivo, které má při spalování velmi nízké emise. Pokud je zemní plyn ve formě CNG, nebo LNG (liquid natural gas) použit jako přídavné palivo v duálních systémech dieselových motorů, dochází k snížení tvorby pevných částic ve výfukových plynech. Duální pohony dieselů na CNG také produkují méně skleníkového plynu CO2 a to v průměru o 4,5%.

Čeští dopravci mohou na německých dálnicích ušetřit

Výhod jízdy dieselů po dálnici v Německu na CNG bez mýta mohou využít i čeští dopravci, kteří si nechají přestavět svá vozidla na duální pohon Nafta+CNG. Vozidla, která jezdí do Německa pravidelně mohou touto přestavbou ušetřit nemalé peníze. V první řadě je zde úspora na nákladech za pohonné hmoty, která při záměně paliv 50/50 může být až 25%. Druhá část úspory se týká nulových poplatků za jízdu po německých dálnicích s vozidlem na duální pohon NM+CNG. Tato možnost může znamenat úsporu i desítky tisíc korun měsíčně.

Close Menu